مادرشوئر

19- مادرشوئر 

مادرکله هشته ات هیچی یادد نداده ، ریدم تو"کدونه"(koduna) پی یرت که توکوفتی بس به ریش پسرم ، ...تواون شیری که خوردی توگوراون سقط شده که پسون دهنت گذاش ، خشک شه اون دسی که" ملزد"(malaz)برداش ، مردیشوراین چش کورمن ببره ، که ازروزاول خوب وانکردم ، ببینم توچه انی هسی نون تلخ زهرمارکرده بودم، سرم گشت ، نفهمیدم چطوشد اومدم توخلای شما ، اون پسر دنده پهنم بیادخونه ، بگم جل وپلاست جم کنه بفرستت ، خونه پی یرقرمساقت ، سگ پی یرگ بی همه چی صدبارمگیش یه تغار"نک"(nek) بشوربریزتو"کل"(kol) این میشای صاب مرده که اقه "ورور"(varvar)نکنن ، مگه توگوشش مره ، یکی گوشش دره یکی دروازه ، یگ بارم که مخواد ، نیسی مرگش یه "او"(ow)ازچاه بکشه یا دول مندازه توچاه ، یا دول خالی میاره بالا،آدم اقه همشتگ وبی دس وپا آخه نخوردی نون گندم ندیدی هم دس مردم ، کاش پام شکسه بود ، تودرگه خونه دون تونومده بودم ، بادس خودم پسردسه گلم انداختم توخلا حالا "عاروس خیلی جهونه اوله ش هم درمخواد"، منت هم بارم داره که عاروسم شده خی مکنی برام تخم دوزرده هشته خانم "خیلی خوش چسه دم بادهم مشینه " یکی بگه به چه چیزت منازی ؟به اون جهیزائی که اوئوردی ،دوتادیگ مس میراثی ،چارتا کاسه کواره یکی دیک سنگ ، یا به جاخالی بادی که برات اوئوردن ، دلم خوش باشه ، پی یرگداگشنه ات ، یکی عرق چینگ ریق ماسی با گیوه هری پری ورداشته جاخالی باداوئورده ، ای بشکنه دس من که نمک نداره ، من خربگوکه 9 تاسینی برات قطارکردم ، شوئی که مخواسن خونه ات بیارن چه پااندازای خوبی دادمت ، سفرکربلا که قولش دادم خوئش ببینی خیالت رسیده ، مزارت هم نمبرم ، چه رسه که بخوام کربلات برم یکی نی بگه به چه چیزت دل خوش کنم هیچ دسواره ای نداری ، تخه هیش کاری نمری ، ازت نمیادنخ چشمه سوزن کنی ، مادرنداشتی ، زن پی یرت خوبود ، ازاواقلا یه چیزی یادمگرفتی ، نمدونم بالله بگم" اوکجه یا نوکجه "، خودم دخترتربیت کردم ، ازهرانگشتش یگ هنرمباره ، کارمبافه ، چخ مریسه ، تونه متوئه ، پاش بیفته پلاسگ مبافه ، هرکاربگی بلده ، ازجهیزش که نگوونپرس ، ازشیرمرغ تاجون آدمیزادجهیزش کردم ، تاچوب گربه زنیش هم یادم نرفته ، یگ هل پوک کم نداره ، هیشکی نمتونه "سرجیم "(sarajim)بچه ام بده ، اوخ توچی ، با یه دس رختخواب نیمدارودوتاتمون پرنی که حکما توصندخ مادرت بوده ، وخیزیدی اومدی خونه شوئر، که الهی نصیبت نباشه ......

نه خیر بی فایده توراهروانتظارمی کشیدم ، که فحش دادن ولیچارگوئی بی بی سلطون مادرشوئرخواهرم تموم بشه میدونسم که توهم برم ، بری اوفرقی نمکنه ، ازاین بدترش توروخودم به صولتگ مگه ، بیچاره صولتگ لام تاکام حرف نمزد پشت درخت توت ووسیدم ، دیدمش کنج صفه ، لکگ شده مث سیل دره اشک مریزه ، چن بارکردم برم توهرچی ازدهنم درمیادپیش این زنکه بگم ، اما هرچه فکر کردم ، دیدم تونرم بهتره ، من که هیچی ، شمرم حریف این زنکه سلیطه نمشه این بودکه سرخرکج کردم ، وبرگشتم خونه ، مثلا رفته بودم دعوتش که بیادخونه امون روضه خونی ، به مادرگفتم که چراتونرفته برگشتم ، اوهم صلواتی فرستاد ، وگف ، الهی که سگ مادرشوئرنشه !

آدم بی طالع اگرمچدآدینه بسازه یاسقف تک آیه یاقبله کج آیه

 

واژگان

1- کدونه (koduna) : سر 2- ملز  (malaz)برداشتن : سق برداشتن

3- نک  (nek): کاه نرمی که برای خوراک دام می شویند 4- کل (kol) : ظرف مخصوص تغذیه دام 5- ورور (varvar):بع بع 6- او"(ow) : آب 7- سرجیم (sarajim) : سرزنش

/ 1 نظر / 31 بازدید