# نخل

دنباله چکیده چهل گفتار درمردم شناسی میبد

پسته کاری: کشت پسته معمولا دردومرحله انجام می شود الف-کشت خزانه:پسته رااول درقطعه زمین کوچکی تنگاتنگ هم می کارند،بعدآن رابه جای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

چکیده چهل گفتاردر مردم شناسی میبد نوشته نگارنده دفتر دوم وسوم

چهل گفتاردرمردم شناسی میبد دفتردوم وسوم   این مجلددر واقع دنباله مباحث قبلی وچگونگی بهره برداری اقتصادی ازقنات است،به بیان دیگردر این دفاتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید